Skip to main content

OP16

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – V. výzva – Digitální podnik

Název projektu: Digitální podnik NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027641

Trvání projektu: 10/2021 – 3/2023

Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Příjemce: NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Cílem tohoto projektu je zajištění trendu zvyšování celkové digitální úrovně organizace v podobě postupného zavádění pokročilých digitálních technologií pro nevýrobní části podílející se významnou měrou na přípravě a zajištění výrobních procesů. Jedná se především o oblasti logistiky – nákup, skladová evidence a expedice, které novými prostředky a nástroji pomohou zajistit zásadní změnu a efektivitu celkového výrobního postupu.

Předkládaný projekt je v souladu s cíli programu ICT a sdílené služby, protože jeho realizace podstatně zvyšuje celkovou digitální úroveň podniku, kterou zajistí prostřednictvím nákupu a zaváděním pokročilých nevýrobních digitálních technologií a tím umožní realizovat zásadní změnu celkového výrobního postupu, podporu automatizace, digitalizace dat a efektivnější propojení i řízení firemních procesů. 

Očekávaným přínosem je snížení přípravných časů potřebných pro přípravu a zpracování výrobních zakázek, rozšíření možností automatizace výrobních procesů o nové typy digitálních asistentů, zvýšení kapacity stávající výroby díky optimalizaci stávajících obchodních a výrobních procesů, využití rozšířené virtuální reality v oblasti logistiky, jeho digitálního dvojčete nástroji 3D prostorové simulace a jeho inspekce v expedičním procesu.

Realizací projektu se zároveň zajistí rozvoj logistiky formou efektivnějšího propojení nákupu, skladovací a expediční automatizace. Uplatnění nových poznatků v oblasti řízení a vyhodnocování firemních procesů formou Business Intelligence uzpůsobených pro zpracování velkých dat. Doprovodným efektem je i celkové zajištění růstu kvalifikace pracovníků pomocí inteligentních nástrojů umožňující digitalizaci pracovních postupů ve formě video návodů a elektronické dokumentace včetně zajištění školících a personálních požadavků. Uplatnění nástrojů pro snížení podílu energetické náročnosti a uhlíkové stopy produkce i s ohledem na bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Celkovou snahou navrhovaného řešení je dosažení vyššího zabezpečení a podílu využívání ICT v podniku dle Národní RIS3 strategie.

Plánovaná digitalizace a automatizace zahrnuje všechny funkce, oblasti a segmenty organizace. Všechny relevantní parametry budou k dispozici v reálném čase, což znamená maximální efektivitu procesů a vylepšení řídících a rozhodovacích činností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií