Skip to main content

OP15

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – VI. Výzva Partnerství znalostního transferu

Název projektu: Pilotní vývoj základů funkcí digitálního dvojčete pro zlepšení výrobních procesů ve firmě NADOP

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023587

Trvání projektu: 4/2021 – 6/2023

Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Příjemce: NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Předmětem projektu je pilotní vývoj základů funkcí digitálního dvojčete pro zlepšení výrobních procesů ve firmě, díky čemuž bude společnost schopna udržet konzistentní produkci na vysoké úrovni kvality. Pomocí těchto nástrojů bude možno výrobní toky zároveň evidovat, analyzovat i predikovat. Integrovaný systém rovněž umožní urychlit celkové zpracování, průběh výroby a zároveň umožní podporu ostatních kritických aplikací. Vše je tedy směřováno k zvýšení stability a konkurenceschopnosti.  

Proces zakázkové výroby nábytku průmyslovým způsobem je charakterizován zapojením výrobních uzlů na různém stupni digitalizace od nuly ? např. ruční pracoviště čištění dílců až po sofistikované uzly osazené moderními CNC stroji. V současné době jsou pracoviště bez možnosti přímého digitálního spojení se systémy MES a ERP řízení firmy osazena tzv. kiosky, kde data zadávají pracovníci ručně, a ta jsou v digitalizované formě přenášena do příslušného software. Zpětná vazba je pak zcela závislá na lidském činiteli. Záměrem projektu je vyloučení subjektivních faktorů při sběru dat z procesu výroby a jejich optimalizace.
Pro naplnění dílčího cíle – snížení nákladů na sběr dat a zvýšení jejich spolehlivosti – bude provedena kategorizace pracovišť dle jejich digitální úrovně a budou vybráni reprezentanti pro další řešení. V dalším stupni bude navrženo osazení vhodnými senzory, např. proudovými, optickými apod. tak, aby bylo možné sbírat spolehlivá data o provozu jednotlivých technologických uzlů bez zásahu obsluhy. K tomu účelu bude nutné aplikovat software různé úrovně, který toto datové přizpůsobení umožní, jako např. propojení PLC řídicích jednotek s informačním systémem firmy apod. Plynulý tok normalizovaných dat ze zdrojů nestejné digitální úrovně společně s dostupnými simulačními programy technologických uzlů vyšší úrovně pak položí základy pro tvorbu digitálního dvojčete výrobního procesu.
Digitální obraz výrobního procesu posléze umožní analýzu jednotlivých kroků ve virtuální rovině, optimalizaci úzkých míst a porovnání se stávajícím stavem.

Cílem projektu je prostřednictvím znalostního transferu realizovat přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku. Součástí je i osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech.
Cílem projektu je přenos zásadních informací z oblasti tvorby virtuálního dvojčete vybraných výrobních uzlů do konkrétního prostředí výrobní firmy a návrh přizpůsobení softwarových prostředků aktuálním podmínkám včetně dopadů v oblasti personální.
Dílčím cílem je snížení nákladů na sběr potřebných dat a zvýšení jejich spolehlivosti. Metodou jak toho dosáhnout je instalace vhodných senzorů na jednotlivé výrobní uzly a jejich softwarové přizpůsobení dané potřebě. Plynulý tok normalizovaných dat ze zdrojů nestejné digitální úrovně položí základy pro vytvoření digitálního dvojčete výrobního procesu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií