Skip to main content

OP14

Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost – Technologie – Výzva IX

Název projektu: Digitální transformace procesů ve společnosti NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. – část 2
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019017
Trvání projektu: 6/2019 – 12/2022
Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a.s.


Předmětem projektu je realizace další části digitální transformace procesů v podobě nového přístupu spočívajícího ve změně principů fungování elementárních vazeb mezi zákazníkem, výrobcem a dodavatelem, stejně tak i ke změně způsobu komunikace mezi člověkem a strojem pomocí umělé inteligence. Změny přispějí k zefektivnění lidské práce, kdy pracovníci nebudou vykonávat fyzicky a psychicky těžkou nebo rutinní práci a tím se pozitivně celý proces projeví do celkové efektivity řízení a ekonomiky.

Projekt řeší plnou automatizaci plné automatizace výrobních a nevýrobních procesů z analogových vstupů a ručního zpracování do elektronické podoby. Přinese to plnou digitalizaci zpracování na všech úrovních. U administrativních činností očekáváme plnou digitalizaci analogových vstupů do elektronické podoby včetně možnosti online zadávání a vyhodnocování. Takto nastavené procesy zajistí efektivní evidenci, okamžitou provázanost a dostupnost informací v rámci podnikové struktury, zaručí prokazatelnou úsporu času, výrazně zmírní administrativní zátěž a povede k odstranění veškeré neefektivní ruční evidence.

Jedním z hlavních cílů digitální transformace společnosti představuje vytvoření bezpečného a jednotného způsobu komunikace a interakce s různorodými informacemi. Touto zásadní plánovanou transformací zajistíme vzájemnou propojitelnost a automatizaci sdílení dat mezi obchodními, výrobními a nevýrobními procesy a vzájemnou informovanost mezi lidmi. dalším cílem řešení je transformace výroby ze samostatných automatizovaných jednotek na plně integrovaná automatizovaná a průběžně optimalizovaná výrobní prostředí. Základní charakteristikou plánovaného řešení budou nově zavedené principy zpracování založené na propojení výrobních zařízení do kyberneticko-fyzických systémů – CPS (Cyber-Physical Systems). Řešení na bázi CPS se stává základním stavebním prvkem „inteligentních továren“, které jsou schopny autonomní výměny informací, vyvolání potřebných akcí v reakci na momentální podmínky a vzájemné nezávislé kontroly. Senzory, stroje, dílce, výrobky a IT systémy budou vzájemně propojeny automatizovanou inteligencí v rámci stanoveného nebo určeného řetězce inteligentních prvků a procesů s možným dosahem do kyberprostoru přesahující i hranice vlastní firmy. Takto propojené CPS způsobí pomocí standardních komunikačních protokolů na bázi Internetu vzájemnou informovanost, která umožní efektivně spolupracovat, provádět centralizované řízení a analýzu dat, tak aby se mohly předvídat případné chyby či poruchy, případně dovolí i jejich možnou implicitní rekonfiguraci a zároveň poskytne možnost v reálném čase se přizpůsobovat změněným podmínkám.

Realizace projektu umožní prostřednictvím digitální transformace ještě více zrychlit a zjednodušit průběh všech procesů. Plná automatizace a digitalizace umožní efektivně propojit procesy probíhající na vstupu (marketing, obchodní příležitosti, dodavatelské vztahy), v průběhu přípravy a zpracování (procesní a dokladová evidence, přípravná fáze, výrobní cyklus, logistika) a na výstupu včetně evidence a podpory celé životní fáze výrobku. Projekt je rovněž zaměřen i na „inteligentní produkty a služby“, které budou jednoznačně identifikovatelné a lokalizovatelné, u kterých budou evidovány relevantní informace o historii a průběhu, o jejich aktuálním stavu a také o popisu procesů, které vedly ke vzniku finálního produktu. Vertikální výrobní procesy budou horizontálně propojeny v rámci firemních systémů, které budou v reálném čase pružně reagovat na okamžitou a měnící se poptávku po produktech nebo službách. Budou také akceptovat potřeby na individuální požadavky zákazníků a takovýto požadovaný produkt umožní rovněž také efektivně vyrobit. Výrobní proces bude takto trvale optimalizován a bude schopen reagovat na nečekané změny způsobené různými vlivy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií