Skip to main content

OP5

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Název: Systematické vzdělávání zaměstnanců společnosti NADOP
 
Projekt je zaměřen na realizaci vzdělávacích aktivit a inovaci komplexního systému rozvoje a řízení lidských zdrojů pro společnost NADOP. Cílem všech aktivit v rámci realizace projektu je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti formou zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců i společnosti.

Termín realizace: 10/2009 – 10/2011

Realizace projektu je rozdělena do několika klíčových aktivit, s následujícím zaměřením:
 
KA2 – obecné dovednosti – komplex školení pro širokou skupinu všech zaměstnanců s cílem získání obecných znalostí a vědomostí v oblasti zákaznické orientace, psychologie, práce v týmu, podmínek ovlivňujících pracovní výkon, budování firemní kultury, asertivity, interpersonálního jednání a chování, bezpečnosti práce a PO.
KA3 – efektivní management pro vedoucí pracovníky, mistry a obchodníky – pro pracovníky na středních a vyšších pozicích společnosti se zaměřením na vedení pracovního kolektivu, práce s podřízenými, manažerské dovednosti, péče o zákazníka.
KA4 – daňové a právní minimum – pro skupinu pracovníků na středních a vyšších pozicích společnosti s cílem proškolit je v základní problematice z oblasti ekonomické a daňové.
KA5 – strategické řízení a plánování, jazykové znalosti, konstrukční a technologické dovednosti – pro skupinu zaměstnanců pracujících ve vedení společnosti a v kontaktu se zákazníkem jako techničtí specialisté v různých tematických oblastech – grafické návrhy, koncepce interiéru, nové trendy, znalost problematiky v oblasti nových materiálů, nových technologických postupů , CAD/CAM systémy, účast na odborných seminářích a konferencích, strategické řízení a plánování, jazykové vzdělávání
KA6 – prohloubení znalostí v IS společnosti – pro všechny pracovníky, kteří využívají IS Byznys se zaměřením na obecný modul CRM
KA7 – zvyšování kvalifikace dělnických profesí – zaměření na velkou skupinu zaměstnanců a prohlubování jejich odborných znalostí a dovedností. Realizací této aktivity dojde ke zvýšení jejich profesních schopností, přizpůsobení se požadavkům potřeb vyplývající ze situace na trhu což povede k větší operativnosti.
KA8 – interní školitel – pro skupinu zaměstnanců, kteří jsou vybráni k tomu, aby zastávali činnosti spojené s prací interního školitele jako jedné z vysoce efektivních způsobů vzdělávání dospělých.
KA9 – inovace komplexního systému rozvoje a řízení lidských zdrojů jako součásti dalšího profesního vzdělávání.
 
Jednotlivé KA probíhají podle předem připraveného časového harmonogramu tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a odpovídaly potřebám a požadavkům společnosti.
 www.esfcr.cz

Projekt je spolufinancován Evropskou unií